163 Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼:̼ ̼X̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼(̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼7̼.̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼.̼9̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼K̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼T̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ò̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼V̼i̼ê̼n̼,̼ ̼P̼.̼8̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼)̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ổ̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼;̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼1̼7̼.̼9̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼V̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼

̼V̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

T̼P̼.̼H̼C̼M̼:̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼

̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼2̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼1̼0̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼7̼9̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼m̼ở̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼.̼ ̼T̼ò̼ ̼m̼ò̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼.̼

̼X̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼1̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼9̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼2̼E̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Leave a Reply

Your email address will not be published.