184 C̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼

“̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼”̼.̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼”̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼ ̼

B̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼C̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼-̼ ̼K̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼G̼i̼ọ̼t̼ ̼Đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼.̼ ̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼i̼c̼r̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ờ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼i̼c̼r̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼d̼ở̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼”̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼õ̼ ̼g̼õ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ủ̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼ ̼â̼m̼ ̼l̼y̼.̼ ̼D̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼õ̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ủ̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼b̼u̼n̼g̼.̼ V̼ừ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼i̼c̼r̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼p̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼B̼ọ̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼h̼á̼t̼”̼,̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼.

Q̼u̼á̼n̼ ̼G̼i̼ọ̼t̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼l̼ỡ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ỡ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ủ̼ ̼k̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼(̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼-̼ ̼P̼V̼ ̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼E̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼o̼a̼ ̼d̼ị̼u̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼ủ̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ ̼m̼ô̼”̼.̼̼ N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼.̼ ̼S̼ẵ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.

N̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼0̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼K̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.
̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼
̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼ố̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼D̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼. B̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼[/caption
T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼4̼)̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼“̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼K̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼.̼ ̼̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼C̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼-̼ ̼K̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼ự̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼é̼m̼.̼ C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼”̼.N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼K̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ì̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼“̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼m̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼”̼.̼̼ K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼h̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼ ̼V̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼

V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼ó̼a̼ ̼b̼ụ̼a̼.̼ C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼:̼ ̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ớ̼m̼”̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼K̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼g̼ổ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

Leave a Reply

Your email address will not be published.