185 “̼C̼o̼n̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼

“̼C̼o̼n̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼ᴄ̼ù̼ƞ̼ǥ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼”̼ …

185 “̼C̼o̼n̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼ Read More

183 T̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼

T̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ M̼ớ̼i̼ …

183 T̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ Read More

182 ̼X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼.̼ậ̼t̼ ̼n̼.̼á̼.̼t̼ ̼b̼.̼é̼.̼t̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼15h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5/7,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ …

182 ̼X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼.̼ậ̼t̼ ̼n̼.̼á̼.̼t̼ ̼b̼.̼é̼.̼t̼ Read More

180 T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ …

180 T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ Read More

178 H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼è̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼x̼e̼ …

178 H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼ Read More