Đề Xuất17

Y̲ê̲u̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲9̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲v̲à̲ ̲L̲a̲n̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲.̲ ̲Đ̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲r̲ả̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲s̲ó̲n̲g̲ ̲g̲i̲ó̲.̲ ̲B̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲l̲à̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲L̲a̲n̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲ấ̲m̲ ̲k̲h̲i̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲3̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲h̲ê̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲l̲à̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲q̲u̲ê̲,̲ ̲n̲g̲h̲è̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲ì̲.̲

Vợ mất trong ngày cưới, chồng không làm đám tang mà ôm vợ vào phòng tân hôn, ai ngờ... - Hình 1

ả̲n̲h̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲a̲

̲P̲h̲ả̲i̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲3̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲h̲ọ̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲u̲y̲ế̲t̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲L̲a̲n̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲ô̲ ̲t̲ô̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲u̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲t̲h̲.̲á̲.̲n̲.̲g̲ ̲4̲0̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲.̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲L̲a̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲g̲ắ̲m̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲a̲n̲h̲.̲ ̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲s̲ẽ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲c̲ử̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲u̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲3̲ ̲n̲ă̲m̲.̲

̲C̲ơ̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲à̲n̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲c̲ó̲ ̲1̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲3̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲c̲h̲ắ̲c̲ ̲c̲h̲ắ̲n̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲s̲ẽ̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲b̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲L̲a̲n̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲b̲ỏ̲ ̲a̲n̲h̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲:̲

̲-̲ ̲6̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲x̲u̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲à̲y̲ ̲l̲ã̲n̲g̲ ̲p̲h̲í̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲ó̲ ̲r̲ồ̲i̲.̲ ̲T̲h̲i̲ế̲u̲ ̲g̲ì̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲n̲ó̲,̲ ̲m̲à̲y̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲n̲ó̲ ̲l̲à̲m̲ ̲g̲ì̲ ̲c̲h̲o̲ ̲p̲h̲í̲ ̲c̲ô̲n̲g̲.̲ ̲M̲à̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲n̲ó̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲b̲ỏ̲ ̲m̲à̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲m̲à̲y̲ ̲k̲h̲ổ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲.̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲n̲ó̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲n̲ữ̲a̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲l̲u̲ô̲n̲.̲

̲-̲ ̲M̲ẹ̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲c̲ả̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲ấ̲y̲ ̲m̲à̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲s̲a̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲…̲

̲T̲o̲à̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ọ̲n̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲L̲a̲n̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲à̲o̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲L̲a̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲m̲ự̲c̲ ̲đ̲ợ̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲B̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲L̲a̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲ỡ̲ ̲n̲à̲o̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲a̲y̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲.̲ ̲M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲s̲u̲ố̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲đ̲ó̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲đ̲ó̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲ấ̲y̲ ̲k̲h̲i̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲l̲ạ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲L̲a̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ô̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ề̲ ̲o̲á̲n̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲a̲n̲h̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲đ̲ợ̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲v̲ề̲.̲

̲H̲ế̲t̲ ̲3̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲v̲ề̲,̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲l̲à̲ ̲1̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲r̲a̲.̲ ̲9̲ ̲n̲ă̲m̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲n̲à̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲d̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲đ̲ợ̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲.̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲u̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲a̲n̲h̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲l̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲c̲ả̲ ̲t̲r̲ă̲m̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲.̲ ̲B̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲L̲a̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ấ̲n̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲l̲ắ̲m̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲r̲ể̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲t̲,̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲ỏ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲g̲.̲

̲L̲a̲n̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲t̲ộ̲t̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲i̲ ̲3̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲T̲o̲à̲n̲.̲ ̲M̲ọ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲ế̲t̲.̲ ̲L̲ú̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲v̲ề̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲b̲á̲o̲ ̲h̲ỉ̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲L̲a̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲c̲ô̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲g̲i̲á̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲x̲e̲ ̲h̲o̲a̲ ̲đ̲ó̲n̲ ̲d̲â̲u̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲đ̲ó̲n̲ ̲c̲ô̲ ̲v̲ề̲ ̲q̲u̲ê̲.̲ ̲D̲ù̲ ̲s̲a̲o̲ ̲t̲ừ̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲8̲0̲k̲m̲ ̲t̲h̲ô̲i̲ ̲m̲à̲,̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲x̲a̲ ̲x̲ô̲i̲ ̲g̲ì̲.̲

CÓ NÊN CƯỚI TRONG KHI NHÀ CÓ TANG HAY KHÔNG? - TRẠI HÒM MARTINO

T̲o̲à̲n̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲ý̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲L̲a̲n̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲t̲a̲i̲ ̲h̲ọ̲a̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲g̲i̲á̲n̲g̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲ọ̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲n̲ ̲d̲â̲u̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲ử̲a̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲x̲e̲ ̲h̲o̲a̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲d̲o̲ ̲v̲a̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲1̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲x̲e̲ ̲t̲ả̲i̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ẽ̲ ̲b̲á̲c̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲ế̲ ̲đ̲ã̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲h̲ơ̲i̲ ̲q̲u̲á̲ ̲c̲h̲é̲n̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲ ̲g̲á̲i̲.̲

̲T̲o̲à̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ẹ̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲b̲á̲c̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲ế̲ ̲v̲à̲ ̲L̲a̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲.̲ ̲M̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ộ̲i̲ ̲v̲à̲n̲g̲ ̲l̲a̲o̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲r̲ồ̲i̲.̲ ̲1̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ố̲n̲ ̲l̲à̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲l̲à̲ ̲h̲ọ̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲L̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲d̲â̲u̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲ả̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲g̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ở̲.̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲t̲ộ̲t̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲ô̲m̲ ̲x̲á̲c̲ ̲v̲ợ̲.̲ ̲9̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲ấ̲y̲ ̲đ̲ợ̲i̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲á̲o̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲L̲a̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲ì̲a̲ ̲x̲a̲ ̲c̲õ̲i̲ ̲đ̲ờ̲i̲:̲

̲“̲L̲a̲n̲ ̲ơ̲i̲ ̲m̲ở̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲i̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲A̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ằ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ố̲n̲ ̲n̲ạ̲n̲,̲ ̲q̲u̲á̲ ̲k̲h̲ố̲n̲ ̲n̲ạ̲n̲.̲ ̲L̲ẽ̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲e̲m̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲6̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲a̲n̲h̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲e̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲e̲m̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲a̲n̲h̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲b̲ỏ̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲e̲m̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲3̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲n̲ữ̲a̲.̲ ̲G̲i̲ờ̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲m̲u̲ộ̲n̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲r̲ồ̲i̲,̲ ̲m̲ã̲i̲ ̲m̲ã̲i̲ ̲m̲u̲ộ̲n̲ ̲r̲ồ̲i̲.̲ ̲A̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ằ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ố̲n̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲m̲à̲…̲”̲.̲

̲T̲o̲à̲n̲ ̲đ̲ấ̲m̲ ̲n̲g̲ự̲c̲ ̲t̲h̲ù̲m̲ ̲t̲h̲ụ̲p̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲.̲ ̲M̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲ế̲ ̲v̲à̲ ̲L̲a̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲o̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲s̲ự̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲ợ̲ ̲m̲à̲ ̲ô̲m̲ ̲k̲h̲ư̲ ̲k̲h̲ư̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲L̲a̲n̲.̲ ̲T̲ố̲i̲ ̲ấ̲y̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲b̲ế̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲.̲ ̲A̲i̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲ấ̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲o̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲.̲

̲“̲A̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲e̲m̲ ̲v̲à̲o̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲L̲a̲n̲ ̲n̲h̲é̲.̲ ̲C̲ả̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲q̲u̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲í̲ ̲n̲ó̲ ̲đ̲ấ̲y̲,̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲l̲à̲ ̲m̲à̲u̲ ̲t̲í̲m̲ ̲m̲à̲ ̲e̲m̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲.̲ ̲C̲ó̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ữ̲a̲.̲ ̲E̲m̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲,̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲b̲ế̲ ̲e̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲b̲i̲ể̲n̲ ̲k̲ì̲a̲,̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲á̲i̲ ̲e̲m̲ ̲n̲í̲u̲ ̲c̲ổ̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲h̲o̲à̲n̲g̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲n̲ữ̲a̲…̲ ̲A̲i̲ ̲x̲e̲m̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲e̲n̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲đ̲ẹ̲p̲ ̲đ̲ấ̲y̲ ̲e̲m̲ ̲ạ̲”̲.̲

̲C̲ứ̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲L̲a̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲m̲ì̲n̲h̲…̲ ̲C̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲m̲ệ̲t̲ ̲q̲u̲á̲,̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲ô̲m̲ ̲c̲h̲ặ̲t̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲v̲ợ̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲i̲ế̲p̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲ì̲m̲ ̲v̲à̲o̲ ̲g̲i̲ấ̲c̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲g̲i̲ậ̲t̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲h̲ầ̲m̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲a̲i̲:̲ ̲“̲C̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲ơ̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲â̲n̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲đ̲i̲”̲.̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲m̲ở̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲r̲a̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲s̲ố̲c̲ ̲n̲g̲ấ̲t̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲á̲i̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲ấ̲y̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲ù̲ ̲l̲ù̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ặ̲t̲.̲

̲-̲ ̲D̲ậ̲y̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲d̲ậ̲y̲ ̲đ̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲m̲à̲.̲

̲-̲ ̲E̲m̲…̲ ̲a̲n̲h̲ ̲n̲g̲à̲n̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲e̲m̲.̲ ̲M̲a̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲s̲ẽ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲m̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲e̲m̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲ồ̲n̲ ̲e̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲i̲ê̲u̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲.̲

̲-̲ ̲E̲m̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲c̲h̲ế̲t̲,̲ ̲e̲m̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲m̲à̲ ̲–̲ ̲G̲i̲ọ̲n̲g̲ ̲L̲a̲n̲ ̲t̲h̲ề̲u̲ ̲t̲h̲à̲o̲.̲

̲T̲o̲à̲n̲ ̲l̲a̲o̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲b̲ậ̲t̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲.̲ ̲H̲ó̲a̲ ̲r̲a̲ ̲d̲o̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲ấ̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲L̲a̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲n̲g̲ấ̲t̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲h̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲h̲ẳ̲n̲.̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲v̲ộ̲i̲ ̲v̲à̲n̲g̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲ợ̲.̲ ̲N̲h̲ì̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲L̲a̲n̲ ̲c̲ả̲i̲ ̲t̲ử̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲m̲à̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲o̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲v̲ì̲ ̲v̲u̲i̲ ̲s̲.̲ư̲.̲ớ̲.̲n̲g̲.̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲m̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲L̲a̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ô̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲d̲ậ̲y̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲m̲à̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ạ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲à̲i̲ ̲ấ̲y̲.̲ ̲Đ̲ú̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲r̲ẽ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲ọ̲ ̲r̲ồ̲i̲…̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *